Posted in ข่าว

ร้านบ้านใต้กรอบรูป สกลนคร ใส่ใจลูกค้า รักษามาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ร้านบ้านใต้กรอบรูป สกลนคร ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยความใส่ใจสุขภาพของคุณลูกค้าและความสำคัญของมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19ทางร้านบ้านใต้กรอบรูป สกลนคร ขอความร่วมมือจากลูกค้าทุกท่าน ดังนี้ วัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่ทางร้านเตรียมไว้ให้ก่อนเข้ารับบริการทางร้านขออนุญาตงดให้บริการ แก่ลูกค้าที่อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียสขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับบริการภายในร้านงดรับประทานอาหารระหว่างรับบริการขอความร่วมมือ งดผู้ติดตามเข้ามานั่งรอภายในร้าน เพื่อลดความแออัด และรักษาระยะห่างสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอยคำ ช่องทางออนไลน์ได้แล้วที่ Line…

Continue Reading...
Posted in ข่าว

รายงาน COVID-19 ประจำวัน ข้อมูลประจำประเทศไทย จาก กรมควบคุมโรค

Continue Reading...